Shpëtimi i breshkës të detit nga rrjetat e peshkimit

Ndër misionet më të rëndësishme të ASPBM është dhe mbrojtja, ruajtja dhe menaxhimi i burimeve natyrore; si dhe ulja e shkallës së ndikimit negativ në llojet e rrezikuara dhe zonat e mbrojtura.

Për këtë janë zhvilluar disa akivitete që kane patur në fokus:

• mbledhjen e të dhënave dhe dokumentimin e gjendjes së habitateve;
• Shpërndarjen e informacionit tek perftuar tek organet planifikuese dhe palët e interesit;
• Pjesëmarrje në proceset planifikuese dhe këshillimi i organeve përkatës;
• Monitorimin e zbatimit te planeve dhe projekteve në zona të ndjeshme për biodiversitetin dhe publikimi i rezultateve.

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON