Shqipëria shquhet për larmi të peizazheve dhe radhitet ndër vendet me biodiversitet të lartë në Evropë.

Ne vendin tonë gjenden 56 zona të mbrojtura të shtrira nga veriu ne jug, me nje diversitet habitatesh (ekosistemet bregdetare dhe detare, ligatinat, deltat e lumenjve, dunat ranore, liqenet, lumenjtë, shkurret mesdhetare, pyjet me drurë gjethegjerë, halorë dhe të përzier, kullotat subalpine dhe alpine, livadhet dhe ekosistemet e larta malore), te cilat ofrojnë një larmi të lartë të llojeve të bimëve dhe kafshëve.

Këto zona kanë një potencial të lartë ekoturistik ku me shërbimet natyrore që ofrojne do ju falin emocione qetësie dhe adrenaline.

Më poshtë paraqitet harta e zonave të mbrojtura në vendin tonë.

zontatembrojtura

Harta e zonave të mbrojtura në Shqipëri

Facebook
Twitter
SHARE
YouTube
SOCIALICON